Abid Raja presenterte sitt forslag til kulturbudsjettet for 2021 med en økning på 3,7 milliarder, tilsvarende 20%, fra 2020 til 2021. 2,5 milliarder av disse skal stimulere et koronarammet kulturliv.

Nøkkeltall for SSO:

  • 94 millioner totalt inkl. ekstraordinære bevilgninger
  • 2,3 % økning i driftstilskudd
  • 300 000 til utendørs konsert (ekstraordinær bevilgning)
  • 3, 24 mill. stimuleringsmidler (ekstraordinær bevilgningen for bortfall av billettinntekter 1.halvår 2021)

Stavanger Symfoniorkester fikk en økning i driftstilskuddet på 2,3 % i likhet med de fleste andre orkestre, samt 3,24 millioner i stimuleringsmidler knyttet til COVID-19, beregnet for første halvår 2021. I 2020 hadde vi budsjettert med billettinntekter på 10,340 mill. I 2021 beregner vi et bortfall på 2/3 knyttet til billettinntekter. De ekstraordinære bevilgningene kan ikke forventes å bli en del av det ordinære rammetilskuddet framover.

SSO fikk i tillegg kr. 300 000 i støtte til å spille utendørs konsert for styrket mangfold. Hovedsatsingen innen kulturfeltet handler nettopp om mangfold. Abid Raja viser til at kulturlivet må bruke denne uforutsigbare situasjonen til å omstille seg og se framover. I budsjettforslaget heter det at dette ikke er tiden for å «forholde seg passive og vente eller handle utelukkende med et passivt perspektiv».

Regjeringen ønsker derfor å peke ut en retning for kulturlivet ved å gjøre et krafttak for mangfold. Målet skal være å inkludere alle, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, seksualitet, funksjonsevne, sosial/økonomisk bakgrunn eller bosted. «Ikke for å instruere, men for å inspirere», heter det i regjeringens forslag.

Stavanger Symfoniorkester understreker viktigheten av et sterkt regionalt og nasjonalt kulturliv, også på det frie feltet. Det er derfor gledelig at regjeringen tilrettelegger for stipendiater, stimuleringsmidler og kompensasjonsordninger som ikke bare sikrer offentlige finansierte institusjoner, men også kunstnere, kulturarbeidere og de mindre, regionale musikkscenene. Det er viktig og i alles interesse å sikre ytringsmangfold og tilgang til gode kunst- og kulturopplevelser i regionen, også i den nye hverdagen som venter etter COVID-19.