Vårt samfunnsansvar

SSOrkester

Et symfoniorkester er en enorm stor kunstnerisk ressurs som kan bidra med bred kompetanse i tillegg til å utøve kunstmusikk av høyeste kvalitet. Vi skal berike og skape inspirerende musikkopplevelser. Det krever mye av oss. Erfaring. Kunnskap. Dømmekraft. Refleksjon og samfunnsengasjement. 

Formål
Stavanger Symfoniorkester sitt formål er å formidle klassisk musikk og skape konsertopplevelser av høy kvalitet for et bredt publikum. Fremføring og utøvelse skal gjennomføres på en i alle sammenhenger forsvarlig måte for våre ansatte, eiere og vårt publikum.

Virkeområde
Våre retningslinjer gjelder all virksomhet under Stavanger Symfoniorkester sitt ansvar, herunder også leveranser fra underleverandører.

Ansvar
Administrerende direktør er ansvarlig for at retningslinjene følges for all vår virksomhet. Alle våre ansatte og innleid personell plikter å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer for samfunnsansvar i Stavanger Symfoniorkester.

Mål og strategier
Stavanger Symfoniorkester sitt samfunnsoppdrag er å skape verdier for vårt publikum og ansatte gjennom en forsvarlig programmering og framføring av de konserter som spilles av SSO. Vårt publikum er bredt sammensatt og vi vil innenfor vårt mandat søke å følge de retningslinjer på samfunnsoppgaver som «den offentlige debatt» legger opp til.

Vi har følgende holdninger og strategier for å nå våre mål:

  • Vi etterlever alle lover og myndighetspålagte regler
  • Vi holderen høy etisk standard i alle ledd ved utførelsen av våre oppgaver

Arbeidsmiljø
I Stavanger Symfoniorkester er det nulltoleranse for diskriminering, trakassering og økonomiske misligheter. Vårt arbeidsmiljø er preget av respekt og omtanke for hverandre, vårt publikum og samfunnet for øvrig.

Vår samfunnsrolle
Stavanger Symfoniorkester har ikke til formål å skape økonomiske verdier for oss selv eller sine eiere. Stavanger Symfoniorkester skal ivareta sin kunstneriske frihet og med denne opprettholde og videreutvikle orkesteret som arena for frie ytringer og demokrati.

Arbeidstakerrettigheter
Stavanger Symfoniorkester skal gi våre ansatte gode og verdige arbeidsforhold i et utviklende miljø. Dette gjelder på det fysiske så vel som på det psykososiale plan.

Miljø og klima
SSOs virksomhet skal i minst mulig grad ha negativ innvirkning på det ytre miljø.

Rapportering
Det settes opp en årlig rapport på hvordan vi har etterlevet vårt samfunnsansvar. Videre skal vår samfunnsansvarsrolle tas inn i styrets beretning innenfor regnskapslovens krav.

SSOs virke er uavhengig av etnisitet, religion, livssyn og politisk tilhørighet.