Vilkår og betingelser ved kjøp hos Stavanger Symfoniorkester

1. Avtalen Avtalen gjelder i mellom selger (Stavanger Symfoniorkester fra og med nå referert til som SSO) og kjøper av produkter og tjenester via Stavanger Symfoniorkester sine nettsider: www.sso.no. Denne avtalen er bindende fra kjøper har oppgitt betalingsopplysninger og klikket på «Fullfør kjøp» knappen på SSO sine nettsider www.sso.no. SSO plikter å sende en bestillingsbekreftelse […]

1. Avtalen

Avtalen gjelder i mellom selger (Stavanger Symfoniorkester fra og med nå referert til som SSO) og kjøper av produkter og tjenester via Stavanger Symfoniorkester sine nettsider: www.sso.no. Denne avtalen er bindende fra kjøper har oppgitt betalingsopplysninger og klikket på «Fullfør kjøp» knappen på SSO sine nettsider www.sso.no. SSO plikter å sende en bestillingsbekreftelse og å sende ut varen så snart det lar seg gjøre og innen 30 dager. Kjøper plikter på sin side å motta varen, men har rett til å returnere varen i henhold til angrerettloven og andre gjeldende lover og regler som til en hver tid gjelder i Norge.

2. Partene

Selger er Stavanger Symfoniorkester (organisasjonsnummer 874 247 502) og kan nås på følgende måte:

Stavanger Symfoniorkester

Sandvigå 1,

4007 Stavanger

E-post: post@sso.no

Kontaktinformasjon til våre ansatte: https://sso.no/om-oss/administration/

Sentralbord: 97756080

Billettskranke: 51537000

 

Kjøper er en privatperson eller bedrift i Norge eller i utlandet som velger å bruke SSO sine nettsider, www.sso.no, til å erverve produkter eller tjenester til seg eller sin bedrift.

3. Priser

Kjøper må betale moms, frakt og eventuell toll om varen sendes ut av landet. Du som kunde aksepterer å betale alle omkostninger til vare, frakt og andre krav som måtte komme etter at varen er sendt. Gjeldende priser kan til en hver tid endres ved økte produksjons- og fraktkostnader. Vi forbeholder oss retten til å fakturere deg for dette. Befinner kjøper seg utenfor Norge tas betalingen fortsatt i norske kroner (NOK) og kunden betaler da vekslingsgebyrer og andre kostnader knyttet til betalingstransaksjonen både i Norge og i utlandet. Mottaker av varen plikter også å betale alle kostnader knyttet til toll, import og eksport fra toll- og skattemyndighet i Norge og i landet varen sendes til. Dette vil komme i tillegg til eventuelt andre kostnader kjøperen måtte ha for varen. SSO fraskriver seg alt ansvar for å dekke ekstra kostnader som måtte påbeløpe ved sending av varen ut av fastlands-Norge (dette gjelder også Svalbard og Jan Mayen).

4. Avtaleinngåelsen

Avtalen er bindende for selger og kjøper når kjøper har sendt inn sin bestilling ved å oppgi betalingsinformasjon og klikket på «Fullfør kjøp» knappen på SSO sine nettsider www.sso.no.

5. Betaling

Selger vil kreve betaling for varen fra den er sendt til kjøper. Kjøperen kan kun velge å betale via vår samarbeidspartner Klarna. Det er ingen annen opsjon å betale for varen.

6. Levering

Levering av varen skjer når kjøper eller en representant for kjøper har overtatt produktet eller tjenesten. Bestillingen regnes som i kjøpers besittelse når den er levert i postkassen eller på et annet sted avtalt med kjøper. Kjøper godtar at levering av varen skjer via vanlig postgang.

8. Angrerett

Dette kjøpet er dekket av angrerettloven § 8 første ledd bokstav a, e og n. Kjøper plikter da å underrette selger skriftlig innen 14 dager fra varen er mottatt. Skal angreretten benyttes sendes angrerettskjemaet (finnes her: Angrerettskjema SSO eller til slutt på siden) til selger via e-post på post@sso.no med emne «Nettbutikk Angrerett». Kjøper plikter deretter å sende varen tilbake til selger innen 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kostnadene knyttet til returen ved benyttelse av angreretten dekkes i det hele av kjøper. Kjøper plikter å betale forsendelses- eller transportkostnader, og eventuelt andre utgifter som fraktembalasje og levering av varen til fraktsted. Selger fraskriver seg alt ansvar for kostnadene knyttet til retur ved benyttelse av angreretten. Angreretten frafaller i sin helhet om forseglingen til varen (vinyl, DVD og CD) er åpnet og produktet ikke kan selges igjen. Selger forplikter seg til å tilbakebetale den originale kjøpesummen innen 14 dager fra angreretten er benyttet. Selger tilbakebetaler kun kjøpesummen når varen er mottatt fra kjøper eller til kjøper kan dokumentere at varen er sendt tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering

Skulle varen leveres for sent fra selger til kjøper og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold kjøperen rår over  kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Kjøper må da skrive en e-post til post@sso.no for å informere selger om hva kjøper ønsker å foreta seg.

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve at selger holder sin del av avtalen. Dette frafaller imidlertid om det er en hindring som selgeren ikke kommer over eller at oppfyllelse gir en så stor ulempe eller kostnad at det står i misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Kjøper må fremme krav om oppfyllelse innen rimelig tid, eller så taper kjøper sin rett til å kreve oppfyllelse.

Heving

Leveres ikke varen av selger til kjøper på leveringstidspunktet skal kjøper oppfordre selger å levere varen innen rimelig tilleggsfrist. Kjøper kan heve kjøpet umiddelbart om selger nekter å levere varen, dette gjelder også om levering av varen er avgjørende for inngåelse av avtalen. Krav om heving må gjøres innen rimelig tid fra kjøper fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning om det er lidt tap som følge av forsinkelsen. Det gjelder ikke om selger godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletidspunktet.

10. Mangel ved varen

Foreligger det mangler ved varen må kjøper gi selger innen rimelig tid beskjed om at kjøper vil påberope seg mangelen. Kjøper må reklamere innen to måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje innen to år fra kjøper mottok varen.

Har varen en mangel som ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan enten kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende vare. Selger kan motsette seg kjøpers krav om gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selger urimelige kostnader. Retting og omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har rett til å foreta to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et rimelig prisavslag om varen ikke rettes eller omleveres av selger. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Rettes eller omleveres varen ikke av selger kan kjøper heve kjøpet ved en mangel som ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Betaler ikke kjøper eller oppfyller andre plikter etter avtalen eller loven og dette ikke skyldes selger eller forhold på dens side, kan selger i henhold til regler i forbrukerkjøpskiven kapittel 9 etter omstendighetene.  holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selger kan også kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr eller et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert må kravet fremmes innen rimelig tid.

Heving

Selger kan heve avtalen om det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Selger kan fastsette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kan heve kjøpe om kjøperen ikke betaler innen denne fristen.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Betaler ikke kjøperen kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til kjøper. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

12. Garanti

Utover kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10 gis det ingen garanti fra selger.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes skriftlig til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Lykkes ikke dette kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23400500 eller www.forbrukerradet.no. Enes ikke partene skal rettslige tvister løses i Stavanger Tingrett.

 

Angrerettskjema:

Angrerettskjema SSO